Aviso legal

Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés

L'ús d'aquest lloc web, www.podologosbarcelona.es, implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

El present Avís Legal regula l'ús del lloc web www.podologosbarcelona.es sent el seu titular Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés amb DNI 46694172D.

Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés està constituïda en relació a la protecció de dades d'acord amb els requisits de la legislació vigent:

  • - Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.
  • - Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.
  • - Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

En compliment del que disposa el Reglament Europeo 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l'emplenar el formulari de la secció Contacte i formulari de Gestió de Reserva a l´apartat Hotels, es recolliran a les nostres bases de dades sent responsable Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament en els termes i en les condicions que preveu la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés situada a Marina, 35, 08912, Badalona , Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a maribel@centre-podologic.com.

De conformitat amb l'article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l'anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l'article 30.2 del RGPD.

Li demanem que comuniqui immediatament a Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l'acceptació d'aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol•licitats i remetre-li informació sobre l'entitat o ofertes comercials d'altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés que pugui ser del seu interès . De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, en omplir qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dona el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l'àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l'enviament d'informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés a l'adreça abans esmentada, en la qual haurà d'indicar les següents dades per la seva identificació: nom i adreça.

Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.

Així mateix, l'informem que Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l'acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col•laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat. Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d'assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l'accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d'existir enllaços amb diferents llocs web, Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L'usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l'absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col•laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

Crèdits del website

Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés
© Dret de propietat i copyright
Podòlegs Barcelona - Centre Podològic Monés
46694172D
maribel@centre-podologic.com
Marina, 35
08912 Badalona Barcelona ( Spain)
Telf. 933840740


Articles, continguts, fotografies, propietat( El Titular)

L'accés i l'ús de la web conferiex la condició d'usuari del porta, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuan de les condiciones incloses al present Avís legal.

L' Usuario s' obliga a fer un ús correctoedel Portal de conformitat a la llei 34/2002, de 11 de Juliol, LSSI/CE y el present Avís Legal.

Així mateix respondrà davant el Titular o davant de tercers, dels danys i prejudicis que poguessin esdevinir com a conseqüència de l'incumpliment d'aquesta obligació.

Queda expresament prohibit l'ús del Portal amb fins lesius de béns, interessos particulars o de tercers o que de qualsevol altre manera sobrecarreguin, malmetin o inutilitzin les xarxes, servidors i demés equips informàtics (hardware), productes i aplicacions informàtiques (software) del Titular o de tercers.


Contingut i enllaços

Els continguts d'aquesta Web tenen como a finlitat informar y dónar a conèixer els serveis oferts pel Titular, la mateixa no es fa responsable del mal ús que es realitzi dels continguts de la web, sent exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi a ells o els fa servir.

Queda prohibit l'ús de continguts per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorizació del Titular ni remetre publicitat o informació fent ús dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentement de si la utilizació és gratuïta o no.


Propietat intel.lectual

Tots els drets de propietat intel.lectrual del contingut d'aquesta pàgina, el seu disseny gràfic i el codi font son titularitat exclusiva del Titular, correponent-li l'ús exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos, sense que es pugui entendre qeu l'accés al portal atribueixi cap dret sobre aquests.

Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació , total o parcial, sense l'autorització expressa del Titular. Igualment, tots els noms comercials, fotografies, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a aquesta web, estan portegits per llei.


Actualitzacions

El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació coninguda a la seva Web, i la configuració o presentació, en qualsevol moment, sense avís previ, i sense assumir cap responsabilitat de cap tipus per aquest fet.


Indicacions

El Titular no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors als equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromisions ilegítimes fora del control del Titular. També s'exonera de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions de la informació que es facilito quan prové de fonts alienes.

El facilitar voluntàriument les seves dades personals a través dels formularis d'aquesta página Web o missatges de correu electrònic sent acceptat l'enviament, està autoritzant expressament al El Titular, per a tractar i incorporar en un fitxer els mateixos.

Les dades personales facilitades seran certes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys que s puguin ocasionar per causa d' incumpliment d'aquesta obligació.

Contacta amb nosaltres, et respondrem tan aviat com ens sigui possible

933 840 740 Demana hora

/* Cookies */